ممتاز دیزاین

اﺳﺘﺪﯾﻮ ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای

فعالیت های ممتاز دیزاین

رابط کاربری

طراحی رابط کاربری بر اساس تجربه کاربر

چند رسانه ای

ایده پردازی و اجرای پروژه های چند رسانه ای

طراحی گرافیک

مشاوره و اجرای طرح های گرافیکی

 • وب سایت
 • پرتال
 • اپلیکیشن موبایل
 • نرم افزار های تحت ویندوز
 • انیمیشن
 • موشن گرافی
 • تیزر تبلیغاتی
 • رابط کاربری
 • نشانه
 • هویت بصری
 • پوستر
 • بیلبورد
 • تصویر سازی
 • اینفوگرافی
 • جلد

درباره ما

ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺪﯾﻮ ﻫﻨﺮ و اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﻣﻤﺘﺎز دﯾﺰاﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ آﻳﻴﮋ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ۸در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻫﺎ و ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

همکاران ما

آییژ سیستم یکی از بهترین همکاران ممتاز دیزین و یکی از برترین شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات می باشد.

آییژسیستم

ممتاز سرور یکی از بهترین ارائه دهندگان خدمات سرور و هاستینگ در ایران و خارج از ایران می باشد. این مجموعه پلن های مختلفی برای ارائه هاست و سرور در اختیار کاربران قرار می دهد.

ممتاز سرور

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺌﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ در ﮔﻮﮔﻞ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺳﺌﻮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ واﻗﻌﯽ ﺳﺎﯾﺖ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رﯾﭙﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ و… ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺨﺶ ﺳﺌﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻳﻴﮋ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ممتاز سئو

بهترین ها را از ما بخواهید

تلفن تماس: 31072-051

info@momtazserver.com

آدرس: فرهاد 22 پلاک 76